Allmänna villkor Brekz.se

Brekz International B.V.

Artikel 1 – Definitioner

I de allmänna villkoren förekommer följande:

 1. Ångerperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.

 2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och som ingår ett distansavtal med företaget.

 3. Dag: en kalenderdag.

 4. Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden.

 5. Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företaget att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

 6. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom den angivna ångerperioden.

 7. Företag: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans.

 8. Distansavtal: ett avtal där det, inom ramen för ett av företaget anordnat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, exklusivt utnyttjas en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med avtalets ingående.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 2 - Bolagets identitet

Företaget Brekz International B.V. ligger på Computerweg 2, 3542 DR i Utrecht och kan nås på telefonnummer +45 89 87 70 02 eller via e-postadressen: [email protected] . Företaget är registrerat hos KVK (Nederländernas företagsregister) under nummer 30090069 och har VAT-nummer: NL85-1201878

↑ tillbaka till toppen

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företaget och för varje distansavtal mellan företagare och konsument.

 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att digitalt göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är möjligt  innan distansavtalet ingås kommer det att anges att de allmänna villkoren finns att se hos företaget och de kommer kostnadsfritt att skickas så snart som möjligt på konsumentens begäran.

 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsumenten och enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte är möjligt innan distansavtalet ingås kommer det att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kostnadsfritt kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 4 - Erbjudanden

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller erbjuds i kombination med specifika villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företaget använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller fel i erbjudandet binder inte företaget.

 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

  • priset, inklusive skatter.

  • eventuella leveranskostnader.

  • hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta.

  • betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet.

  • giltighetstiden för erbjudandet, eller den period inom vilken företaget garanterar priset.

  • distansavtalets lägsta varaktighet vid en varaktighetstransaktion.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.

 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företaget omedelbart att bekräfta mottagandet av konusmentens godkännande av erbjudandet elektroniskt.

 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företaget att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företaget att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

 4. Företaget kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företaget med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har företaget rätt att avslå en beställning eller begäran med motiverade skäl eller bifoga särskilda villkor för utförandet.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 6 - Ångerrätt

 1. Vid köp av en eller flera produkter har konsumenten möjlighet att upphäva avtalet och ångra köpet utan att ange skäl under en 14-dagarsperiod. Denna period börjar dagen efter det att konsumenten (eller en representant som konsumenten har utsett i förväg och som företaget har fått kännedom om) har mottagit produkten/produkterna.

 2. Under dessa 14 dagarna ska konsumenten hantera produkterna och dess förpackningar med omsorg. Konsumenten ska endast packa upp produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om konsumenten vill behålla produkten. Om konsumenten vill returnera en eller flera produkter och utnyttja sin ångerrätt ska produkten returneras till företaget tillsammans med alla levererade tillbehör och, om det är möjligt, i originalskick och originalförpackning samt enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företaget har lämnat. Vid retur av foder kan endast oöppnade foder förpackningar returneras. Vänligen använd returformuläret om du vill returnera en eller flera produkter.

 3. Det är inte möjligt att fysiskt hämta eller returnera paket.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 7 - Kostnader för retur vid utnyttjad ångerrätt

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt och vill returnera produkter står konsumenten för kostnaden för returfrakten.

 2. Kostnaden för produkten som konsumenten har betalat för kommer företaget att återbetala så snabbt som möjligt, senast inom 14 dagar efter returen.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 8 - - Undantag från ångerrätten

 1. Företaget har rätt att utesluta följande produkter från konsumentens ångerrätt: 

a. produkter som har skapats av företaget i överenskommelse med konsumentens specifikationer

b. produkter med tydligt personliga egenskaper för konsumenten

c. produkter som inte kan returneras på grund av sina egenskaper eller skick

d. produkter som förstörs eller åldras snabbt

e. produkter vars priser påverkas av fluktuationer på marknaden som företaget inte har något inflytande över

f. lösnummer av tidningar eller tidskrifter

g. ljud- och bildupptagningar samt datorprogram vars försegling konsumenten har brutit

↑ tillbaka till toppen

Artikel 9 - Priser

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisförändringar till följd av förändringar i momssatser.

 2. I motsats till föregående stycke får företaget erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på marknaden och som företaget inte har något inflytande över.

 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är ett resultat av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.

 4. Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms och exkluderar andra statliga avgifter och fraktkostnader. Minsta ordervärde är 195 kr exklusive fraktkostnader.

 5. Alla priser i vårt produktsortiment är föremål för mänskliga fel när de placeras på webbplatsen. Även vid tekniska fel eller andra störningar är företaget inte bundet av de priser som anges på hemsidan.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

 1. Företaget garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns vid avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter. Vid överenskommelse garanterar företaget även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

 2. Endast om garantiförpliktelserna avseende de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av företaget inte har övertagits av tredje part, såsom tillverkare, kan konsumenten hävda anspråk mot företaget, förutsatt att den skada som konsumenten lidit är direkt och uteslutande resultatet är företagets fel. Företaget kan inte på något sätt hållas ansvarigt av konsumenten för skador av något slag och som någon lider, som uppstår från eller i samband med produkter som levereras av företaget men som tillverkats av tredje part, även om företaget kommer att ge konsumenten nödvändig information för att söka ersättning mot den tredje parten om möjligt. Företagets totala ansvar kommer aldrig att överstiga fakturavärdet för de levererade produkterna för vilka ersättning begärs.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 11 - Leverans och utförande

 1. Företaget kommer att ha största möjliga noggrannhet vid mottagande och utförande av beställningar på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

 2. Trots den omsorg som företaget tar kan det hända att konsumenten får fel produkt. Konsumenten ska därför alltid vid mottagandet kontrollera om rätt produkter har mottagits. Detta bör göras innan förpackningen öppnas. Ansvaret för att öppna förpackningar och använda produkterna ligger alltid på konsumenten. Detta gäller även vid felaktig användning av en produkt. Tyvärr kan förpackningar som redan har öppnats inte returneras.

 3. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har uppgett till företaget.

 4. Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra godkända beställningar så snabbt som möjligt, dock senast inom 14 dagar, om inte längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att meddelas om detta senast 14 dagar efter det att beställningen har gjorts. Konsumenten har i så fall rätt att säga upp avtalet utan kostnad och har rätt till eventuell ersättning.

 5. Vid upplösning i enlighet med föregående stycke kommer företaget att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter upplösningen.

 6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företaget att göra allt för att göra en ersättningsartikel tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att anges, på ett tydligt och begripligt sätt, att en ersättningsartikel kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. I så fall kommer företaget att stå för eventuella kostnader för returfrakten.

 7. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos företaget fram till tidpunkten för leverans till konsumenten, eller till en representant som utsetts i förväg och meddelats företaget, om inte annat uttryckligen överenskommits. De leveranstider som nämns på webbplatsen och i annan kommunikation är vägledande och inte som en tidsfrist. Företaget ansvarar aldrig för skador till följd av överskridna leveranstider. Det är inte möjligt att leverera till postboxar. Tyvärr är det inte möjligt att fysiskt hämta eller returnera ett paket.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 12 - Betalning

 1. Om inte annat avtalats måste det belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter det att ångerperioden som avses i artikel 6.1 har startat.

 2. Om förskottsbetalning har fastställts kan konsumenten inte hävda någon rätt avseende utförandet av den aktuella beställningen eller tjänsten innan den överenskomna förskottsbetalningen har gjorts.

 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angivits till företaget.

 4. Vid utebliven betalning från konsumenten har företaget rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som meddelats till konsumenten i förväg.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 13 - Process vid klagomål

 1. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas till företaget inom rimlig tid, fullständigt och tydligt beskrivet, efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

 2. Klagomål som lämnas in till företaget besvaras vanligtvis inom 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre behandlingstid kommer företaget att svara inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagning och uppgifter om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

 3. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 14 - Tvister

Avtal mellan företaget och konsumenten för vilka dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av nederländsk lag.

↑ tillbaka till toppen

Artikel 15 - Integritetspolicy

Brekz respekterar integriteten hos alla användare av webbplatsen och säkerställer att den personliga information du lämnar till oss behandlas konfidentiellt. Vi använder dina uppgifter för att behandla beställningar så snabbt och enkelt som möjligt. Med hjälp av e-post informerar vi dig om kampanjer och attraktiva erbjudanden relaterade till de produkter du har beställt. Du kan alltid avregistrera dig via länken längst ner i varje e-postmeddelande. Om du inte vill få e-postmeddelanden i förväg kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Vi kommer då att se till att du inte får några e-postmeddelanden. I övrigt kommer vi endast att använda denna information med ditt tillstånd. Brekz kommer inte att sälja din personliga information till tredje part och kommer endast att göra informationen tillgänglig för de tredje parter som är involverade i behandlingen av din beställning. Här hittar du mer information om vår integritetspolicy.

↑ tillbaka till toppenHåll mig informerad

Du kommer att få ett engångsmejl så snart produkten åter finns i lager.

E-postadress
Ogiltig e-postadress Ogiltig e-postadress Du är redan registrerad för denna produkt. Något gick fel
Din e-postadress kommer inte att användas för andra ändamål.